Lai iegūtu sporta speciālista sertifikātu, kas apliecina tiesības strādāt skrituļslidošanas jomā, biedrības “Latvijas Sporta federāciju padome” Sporta speciālistu sertifikācijas komisijai jāiesniedz:

  1. rakstisku iesniegumu, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietu, tālruņa numuru, darba vietu un amatu, kā arī sporta veidu (darbības jomu);
  2. dokumentus, kas apliecina iegūto izglītību un apgūtās tālākizglītības vai profesionālās pilnveides izglītības programmas (iesniedz kopijas, uzrādot oriģinālus vai apliecinātus norakstus);
  3. ja pretendē uz A vai B kategorijas sertifikātu, – darba devēja apstiprinātu pārskatu par profesionālo darbību sporta jomā par pēdējiem pieciem gadiem (turpmāk – pārskats). Ja sertificējamais sporta speciālists pēdējo piecu gadu laikā ir strādājis pie vairākiem darba devējiem, iesniedz pārskatu no visiem darba devējiem. Ja kāds no darba devējiem ir izbeidzis darbību, attiecīgā darba devēja pārskats nav jāiesniedz;
  4. biedrības “Latvijas Skrituļslidosanas federācija” rakstisku atzinumu par atbilstību attiecīgās kategorijas sporta speciālistam noteiktajām prasībām;
  5. ģimenes ārsta atzinumu par sertificējamā sporta speciālista veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam;
  6. dokumentu (vai tā kopiju), kas apliecina, ka veikta samaksa par sertifikācijas eksāmenu – 9,96 euro

Sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un prasības, kādām jāatbilst sporta speciālistam, lai iegūtu tiesības strādāt sporta jomā, nosaka Ministru kabineta 2010.gada 26. janvāra noteikumi Nr.77 “Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām”

Lai saņemtu biedrības ’’Latvijas Skrituļslidošanas federācija’’ rakstisku atzinumu par atbilstību attiecīgās kategorijas sporta speciālistam noteiktajām prasībām, pretendentam papildus iepriekšnoteiktajam:

  1. Jāpārzina attiecīgās skrituļslidošanas disciplīnas noteikumi;
  2. Jābūt pierādāmai sacensību pieredzei;
  3. Valsts valodas vidējā līmeņa prasmēm (B2).

LSSF iesniegums sporta speciālistu sertifikācijas komisijai

Sporta speciālista iesniegums LSFP