Ekstrēmie sporta veidi sporta stundās 2020.gadā?

Oktobra beigās Latvijas Televīzijas „Sporta studija” viesojās Rīgas Ekstrēmo sporta veidu centrā un tikās ar LSPA docētāju Dinu Danni, kurš Valsts izglītības satura centra (VISC)  koordinētajā projektā “SKOLA 2030” izstrādājis ekstrēmo sporta veidu saturu vispārizglītojošo skolu mācību programmai. Jauno mācību saturu sporta stundās, pakāpeniski, ieviesīs sākot ar 2020.gadu.

Jau ziņots, ka VISC paspārnē tiek pārskatīts vispārējās izglītības mācību saturs no pirmsskolas līdz 12. klasei – “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Projekts Nr. 8.3.1.1/16/I/002). Tas tiek darīts, lai apgūstamais mācību saturs un sasniedzamie rezultāti skolēniem dažādos mācību priekšmetos nepārklātos, lai mazinātos līdzšinējā mācību satura sadrumstalotība un būtu nodrošināta saskaņota un pēctecīga zināšanu un prasmju apguve.

Atbildēt